De Veldruiters

Huisreglement

Huisregels van LR & PC de Veldruiters te Angeren Huisregels van LR & PC de Veldruiters te Angeren

Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap

Leden melden zich voor het lidmaatschap van de vereniging aan door een schriftelijke aanmelding bij de secretaris. Wanneer de betrokkene jonger is dan 18 jaar dient de aanmelding behalve door de betrokkene tevens te worden ondertekend door een ouder of wettelijk vertegenwoordiger.
Het bestuur beslist over de toelating van leden. Indien het bestuur niet tot toelating besluit, kan op verzoek van de betrokkene de algemene vergadering alsnog tot toelating van het lidmaatschap besluiten.
Leden ontvangen na hun toelating een exemplaar van de huisregels.

Beëindiging van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk geschieden bij het secretariaat. Opzegging dient te geschieden 1 maand voor het einde van het jaar. In verband met het opzeggen van een lid door ons bij de KNHS graag vóór 15 november van het jaar opzeggen. Bij niet tijdig opzeggen blijft de contributie verschuldigd over het volgende jaar evenals de contributie van de KNHS.

Betalingen dienen binnen de gestelde betalingstermijn te geschieden. Bij niet tijdige betaling kunnen aanmaningskosten in rekening gebracht worden. Indien na de aanmaning nog geen betaling heeft plaatsgevonden zal deze vordering uit handen worden gegeven aan de incassoafdeling van de KNHS.

Lesgeld voor volwassenen (18 jaar en ouder)

Lesgelden worden per half jaar vooruit in rekening gebracht en dient ook vooraf te worden voldaan. Bij niet tijdige betaling kunnen u de lessen ontzegt worden.Bij het niet kunnen volgen van de lessen volgt er geen restitutie van lesgelden ongeacht de reden hiervan. Opzegging van het instructie volgen dient één maand voor het verstrijken van het half jaar te geschieden. Bij te late opzegging dient u nog een half jaar te betalen.

Lesgeld voor junior leden (t/m 31 dec. van het jaar waarin men 18 jaar wordt)

Juniorleden rijden op de junioravond(en) en betalen contributie tegen een gereduceerd tarief.

Regels inzake inhalen lessen 

Een verenigingslesabonnement heeft een duur van 1 januari t/m 30 juni en van 1 juli t/m 31 december. De lessen worden gefactureerd in januari en eind juni. Opzeggen van een abonnement moet minimaal 1 maand voor de afloop van de lesperiode, dus vóór 31 mei of 30 november.

Wanneer een verenigingsles van Erik, Froukje, Bianca of Yolanda afgezegd wordt en minimaal 24 uur van tevoren afgezegd wordt via Whatsapp, kan de les binnen vier weken ingehaald worden mits er plaats is. Dit geldt ook voor de tweewekelijkse les van Yolanda.

De juniorenlessen van Erik, Froukje of Bianca kunnen niet ingehaald worden. Wanneer de lessen meer dan 5 keer afgezegd worden per half jaar, en er is sprake van een wachtlijst, kan de lesplaats overgedragen worden aan een ander jeugdlid.

Zonder verenigingslesabonnement kan er tegen betaling in een les worden ingevallen. Betaling kan cash of direct via betaalverzoek van de Rabobank per Whats App. Echter alleen als er plek is en er geen inhalers zijn.

Gebruik manege

Voor het gebruik van de manege dient de ruiter baklid te zijn en is een jaarlijkse bijdrage in de kosten verschuldigd. Bij het gebruik van de manege dienen de volgende regels nageleefd te worden:

Opruimen van de uitwerpselen van de paarden, rekening houden met de junior leden (hebben voorrang), na afloop van het gebruik van de manege dient u de lampen uit te doen, deuren weer te sluiten en de manege schoon en opgeruimd achter laten.Negatieve stemmingmakerij welke gevolgen heeft voor de sfeer of sportiviteit wordt niet getolereerd.

Er mag in de binnenmanege niet gelongeerd worden. Bij het longeren in de buitenmanege is het verplicht over de gehele A-C-lijn mee te lopen en de voltes steeds te verkleinen en te verruimen tijdens het longeren. Na het longeren dient er geharkt te worden.
Ook is het absoluut verboden uw paard of pony los te laten lopen, rollen ed. zowel in de binnenmanege als de buitenmanege.

Bij een wedstrijd op zondag is de binnenmanege gesloten voor vrij rijden op de zaterdagmiddag en de zondag tijdens de wedstrijd.

In de binnen- en buitenmanege is het dragen van een goedgekeurde cap verplicht.Voor de door de vereniging georganiseerde activiteiten wordt van u alle medewerking verwacht. Hiervoor zal een taakrooster worden opgesteld waarop u kunt zien wanneer u bent ingedeeld. Kunt u op die dag of tijdstip niet, dan bent u verplicht zelf een vervanger te zoeken. Die vervanger moet u doorgeven aan het bestuur en er ook voor zorgen dat die daadwerkelijk aanwezig is op het tijdstip dat u niet kunt.

Bij meerdere ruiters in de manege geldt dat de linkerhand voorrang heeft op de rechterhand, elkaar niet hinderen en met voldoende ruimte elkaar passeren. Niet halt houden op de hoefslag en uitstappen op de binnen hoefslag.

Aanmelden voor vrij rijden via de bakapp van Whatsapp. Aanmelden kan voor dezelfde dag,  vanaf 7 uur in de ochtend. Alleen in overleg en na goedkeuren met de pony/bixie ruiters mag er met een paard bijgereden worden. Rijden in de buitenbak is altijd toegestaan. Bij gebruik van springmateriaal dient u het materiaal na gebruik weer op te ruimen op kleur.

Algemene regels

Hengsten worden niet toegelaten in en rond de manege, tenzij hiervoor een goedkeuring van het bestuur is afgegeven. (zie aanvulling)

U dient jaarlijks de pony of paard te vaccineren en op verzoek van het bestuur het vaccinatieboekje te tonen.

Kras of schrijf niet op de informatieborden en laat de aankondigingen hangen.

Het rijden in en buiten de manege geschied altijd op eigen risico.

Houdt u aan de regels dan hoeft het bestuur u geen sancties op te leggen.

Bij onvoorziene of aanvullende maatregelen beslist het bestuur.

Een hengst wordt toegelaten in de manege onder de volgende voorwaarden:

Er is overleg geweest met het bestuur bij aanmelding en bestuur heeft toestemming gegeven voor het rijden met de hengst onder de volgende voorwaarden:

 • Er wordt door een bestaand lid duidelijk vermeld dat er een hengst gereden gaat worden
 • De combinatie is bij de KNHS geregistreerd en is minimaal L1-dressuur geklasseerd.
 • De combinatie vraagt te allen tijde aan de aanwezige ruiters of er gegronde bezwaren zijn tegen het betreden van de bak. Eventuele bezwaren worden gerespecteerd door de combinatie met de hengst.
 • Het bestuur kan besluiten, na bijvoorbeeld klachten van leden, de toestemming voor het rijden met de hengst in te trekken. Hierbij wordt een deel van het lidmaatschapsgeld gerestitueerd.
 • De ruiter is verantwoordelijk voor het gedrag van de hengst en dient hier op verantwoorde wijze mee om te gaan.

Sociale media richtlijnen

 • Makers van inhoud van de Veldruiters delen kennis en andere waardevolle informatie.
 • Makers van inhoud publiceren geen vertrouwelijke informatie op social media.
 • Makers van inhoud gaan niet in discussie met een lid, ouder of andere betrokkenen van de Veldruiters op social media.
 • Makers van inhoud weten dat publicaties op social media altijd vindbaar zijn.
 • Makers van inhoud ook rekening dienen te houden met wettelijke auteurs-, beeld- en citaatrechten. Het is verboden om zonder toestemming van de maker andermans werk te publiceren. Schending van deze regels kan de Veldruiters een boete opleveren. De Veldruiters behoudt zich het recht voor eventuele schade op de maker van de inhoud te verhalen in geval van nalatigheid of opzet.
 • Makers van inhoud weten dat de website van de Veldruiters altijd het leidende communicatie middel is. Facebook en twitter volgen de website. Makers van inhoud zullen geen tegenstrijdige berichtgeving plaatsen.
 • Bij twijfel over een publicatie zoeken makers van inhoud contact met de secretaris van het bestuur van de Veldruiters.
 • Wanneer er leden en/of ouders zijn die niet willen dat zij of hun kind wordt weergegeven op sociale media dient er een mail gestuurd te worden naar: bestuur@develdruiters.nl